T.C.

AMASYA İLİ

TAŞOVA BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdî yardımlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Taşova Belediyesi sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal yardımlar ile bu yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

a)Belediye sınırları dışında yangın,sel,deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir.

 

Hukukî dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15’ inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18’ inci maddesi birinci fıkrasının (m) bendi ve 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının ( i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan,etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğar,teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
 2. b) Aynî yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, eğitim malzemesi (kırtasiye vb.) , tıbbî araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
 3. c) Belediye: Taşova Belediyesini,

ç) Belediye Başkanı: Taşova Belediye Başkanını,

 1. d) Belediye Encümeni: Taşova Belediye Encümenini,
 2. e) Belediye Meclisi: Taşova Belediye Meclisini,
 3. f) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımının kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,
 4. g) Muhasebe yetkilisi: Yardım harcamalarına ilişkin işlemlerinin Muhasebe Yetkilisi, Taşova Belediyesi Muhasebe Yetkilisidir.

ğ)Muhtaç: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ ünden fazla olanlar ile aynı tutarda fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez.

 1. h) Müdürlük: Taşova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünü,

 

ı) Nakdî yardım: Müracaat sahibine bu Yönetmelik kapsamında Belediye Bütçesinden yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü yardımını,

 1. i) Sosyal yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak aynî ve nakdî yardımları,
 2. j) Yoksul ve dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir beledisi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi,
 3. k) Yetkili makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri,

ifade eder.

 

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a)Belediye aynî ve nakdî yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur. Bu ödenek Belediye bütçesinin %10’unu geçemez.

b)Belediye aynî ve nakdî yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

c)Aynî ve nakdî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere ile şiddet mağduru olduğu tespit edilen kadınlara öncelik tanınır.

ç)Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mâli durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

a)Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,

(2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç, ihtiyaç sahiplerinin; gıda, giyinme, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine ayni ve nakdi yardımı, yükseköğretim öğrencilerine ayni yardım yapılır.

(3) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına azami özen gösterilir. Yapılacak aynî ve nakdî yardımlar karşılıksızdır.

 

 

Başvuru

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Kültür ve Sosyal  İşleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurur.

 

(2) Başvuru olmasa dahi sokakta kalmış, kimsesiz ve düşkünlere, bu Yönetmelikten istenen şartlar ve evraklar istenmeksizin Durum Tespit Raporu neticesinde, Belediye  sınırları içinde ikamet etmek kaydıyla yardım yapılabilir.

 

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 8-(1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a)Mernis veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik paylaşım sisteminden (KPS) veya Kent Bilgi Sisteminden (KBS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi.

b)Kent Bilgi Sisteminden (KBS) Detaylı Muhatap Kontrol Listesi.

 1. c) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi.

ç) Müracaat eden kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden sağlık kurulu raporu.

 1. d) Doğal afetlere uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

 

Başvuruların incelenmesi

MADDE 9- (1) Müdürlükçe başvuru belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak durum tespit raporu düzenlenir.

(2) Durum Tespit Raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe Durum Tespit Raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek memurlar, müdür ve üstü yöneticilerden oluşan 3 kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Kurulun başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(4) Değerlendirme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.

(5) Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

 

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek.

b)Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak toplu gıda, barınma, eğitim yardımı, yakacak, vb. gibi aynî ve nakdî yardım ve sosyal hizmete yönelik yardım ve hizmetlerin miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek.

c)Muhtaçlık Ölçüm Kriterlerinin karşılığı ağırlık puanlarını belirlemek.

ç)Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

 1. d) Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nakdî Yardımlar

 

Nakdî yardım

MADDE 12- (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi Müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir. Ödemeler ilgililer adına çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılır. Sosyal yardımların Belediye tarafından belirlenmiş bir karta yükleme yapılması suretiyle de ödenmesi de mümkündür.

(2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir.

 

(3) Taşova Belediye sınırları içinde ikamet eden ve sağlık sorunları olup da muhtaç, yoksul ve dar gelirli olan vatandaşlardan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli karşılanmayan ya da ilaç bedelinin çok yüksek olması ve karşılanan bedelin çok düşük olması nedeniyle ilaç bedelini kendisi karşılayamaması nedeniyle yardım talebinde bulunan kişilere bu amaçla Müdürlük Bütçesinden nakdi yardım yapılabilir.

(4) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu) , akıllı kart kontörü dağıtılabilir.Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleme yapılır.Alışveriş yapılan merkezlere kupon,kontör karşılığı meblağı ödenir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Aynî Yardımlar

 

Aynî yardım

MADDE 13- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, eğitim malzemesi (kırtasiye vb.) , sosyal güvenlik kurumunun resmi olarak ödeyemediği ilaç, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda bulunabilir.

(2) Gıda, yakacak, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu aynî yardımlar, Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.

(3) İlaç, tıbbi araç-gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunabilir.

(4) Aynî yardımlar süreli muhtaç ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek dağıtılması vs. veya ilaç, gıda, yakacak, eğitim malzemesi kırtasiye vb. yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

(5) Ayni yardımlardan yararlanacak kişilerden bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen evraklar istenir.

(6) Aynî yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

(7) Aynî yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

 

Aynî yardımların dağıtımı

MADDE 14- (1) Alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan, aynî yardımların; gıda,yakacak,giyecek malzemelerinin taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır.

 

 

Sosyal yardımdan yararlanma şartı

MADDE 15-(1) Sosyal yardımlardan yararlanan bir kişi aynı takvim yılı içinde tekrar müracaat edemez, bunu takip eden yıl içerisindeki tekrar yapılacak müracaatlarda daha önce yapılan yardımın bittiği tarihten itibaren 3 ay geçtikten sonra müracaatı alınır. Ancak afet, deprem, sel, yangın, müzmin hastalık ve diğer zorunlu hallerde eşi ölen, eşinden ayrılan ve şiddet mağduru olduğu tespit edilen kadınlarda bu süre şartı aranmaz.

 

 

 

 

Yardım miktarları muhtaçlık dereceleri

MADDE 16- (1)Değerlendirme Kurulu, Yönetmenliği 9’uncu maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında Sosyal İnceleme Raporu düzenlenmesi ile birlikte,raporda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verir.

a)Aile bireylerinin iş durumu,

b)Ailenin kayıtlı net geliri ya da beyanlar doğrultusunda kayıt dışı net geliri,

c)Barınma ve eşya durumu,ısınma yöntemi,

ç)Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri,

d)Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı, çalışabilir durumdaki kişi sayısı,

e)Medeni hali,

f)Engelli durumu,

g)Ağır Hastalık durumu,

ğ)Afet Geçirme durumu,

h)Başka Kurumlardan alınan yardımlar,

ı)Taşınır ve taşınmaz mal durumu,

i)İşyeri sahibi olup olmadığı,

(2)Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda, yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi/ aile için verilen puanlar değerlendirilerek, bulunduğu dereceye göre belirlenen miktarda ayni ve/veya  nakdi yardım yapılır. Yardımlar, belirlenen 100 puan üzerinden, bu maddede belirtilen puanlar esas alınmak suretiyle, bütçe imkanları dahilinde belirlenen dağıtım oranları dikkate alınarak dağıtılır. Ekteki form sadece nakdi yardımlar için doldurulacaktır.

(3) Yapılacak yardımların miktarı Sosyal Yardım Komisyonu tarafından belirlenir. Yönetmeliğin 16’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında belirlenen kriterler çerçevesinde  (EK-1)  yardım komisyonca  yapılan değerlendirme neticesinde 100 puan üzerinden;

 1. a) 0-50 puan arası yardım uygun değil,
 2. b) 51-65 puan arası azami net asgari ücretin yüzde yirmibeş (25) fazlası oranına kadar nakdi yardım,
 3. c) 66-80 puan arası azami net asgari ücretin yüzde kırkı (40) oranına kadar nakdi yardım,

ç) 81-100 puan arası azami net asgari ücretin yüzde altmış (60) oranına kadar nakdi yardım,

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Giderin Gerçekleştirilmesi

 

 

Ödeme yapılacak kişiler

MADDE 17- (1)Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmenliği ödeme kimlere yapılacağına ait  7’inci maddesinde bulunan fıkra ve bentlerine göre ödeme yapılır.

(2) Yardım yapılacaklar kişilerin, engelli, yaşlı ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayı alacakları nakdi yardım, verecekleri imzalı vekâlet (vekâlette noter onayı aranmaz) ve kimlik fotokopilerini de eklemek suretiyle vekil edecekleri kişilere, duruma göre velisine veya vasisine ödeme olarak yapılabilecektir.  Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemelerin çek yerine hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde; hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi gerekir.

 

Kayıt, takip, kontrol sistemi ve yardımların kesilmesi

MADDE 18- (1) Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

(3) Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunulduğunu tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen yardımlar kanuni faiziyle  birlikte tahsil edilir.Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlerine göre hareket edilir.Ayrıca kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde de  yardımlar kesilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Yürürlük

MADDE 19-Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Taşova Belediye Başkanı yürütür.